หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวกิจกรรม

ที่ หัวข้อ
1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 6
2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 10
3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2
4 กลุ่มขนมไทย หมู่ที่ 15
5 การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในกรณีฉุกเฉิน)
6 โครงการ ปลูกมะนาว
7 โครงการกาชาดจูงลูกหลานเข้าวัดวันอาทิตย์
8 โครงการคลองสวยน้ำใส ฉลองครบรอบ 200 ปี พระราชทานนามเมืองปทุมธานี
9 จัดโครงการค่ายเยาวชนนันทนาการกีฬาและศิลปะ
10 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด 2557
11 กิจกรรม เทศกาลเข้าพรรษา วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗
12 โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๕๗
13 กิจกรรมงานในงาน "วันพ่อ"
14 โครงการเยี่ยมบ้านตาบ้านยาย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
15 กิจกรรม7 วันอันตราย
16 กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ อบต.คลองห้า
17 อบต.คลองห้า จักโครงการอบรมสัมนาเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
18 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หมู่ที่ 16
19 กิจกรรมการเเข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อำเภอคลองหลวง ปี2558
20 สามเณรธุดงตั้งแต่วัดปัญญานันธาราม ธุดงมาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
21 กิจกรรมวันสงกรานต์ มอบข้าว
22 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
23 กิจกรรมประเพณีไทย จุดลูกหนู 2558
24 กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี