หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   



นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา














ข่าวกิจกรรม

ที่ หัวข้อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ดังนี้
2 การซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในกรณีฉุกเฉิน)
3 โครงการ ปลูกมะนาว
4 โครงการกาชาดจูงลูกหลานเข้าวัดวันอาทิตย์
5 โครงการคลองสวยน้ำใส ฉลองครบรอบ 200 ปี พระราชทานนามเมืองปทุมธานี
6 จัดโครงการค่ายเยาวชนนันทนาการกีฬาและศิลปะ
7 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด 2557
8 กิจกรรม เทศกาลเข้าพรรษา วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗
9 โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๕๗
10 กิจกรรมงานในงาน "วันพ่อ"
11 โครงการเยี่ยมบ้านตาบ้านยาย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
12 กิจกรรม7 วันอันตราย
13 กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ อบต.คลองห้า
14 อบต.คลองห้า จักโครงการอบรมสัมนาเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
15 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หมู่ที่ 16
16 กิจกรรมการเเข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อำเภอคลองหลวง ปี2558
17 สามเณรธุดงตั้งแต่วัดปัญญานันธาราม ธุดงมาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
18 กิจกรรมวันสงกรานต์ มอบข้าว
19 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
20 กิจกรรมประเพณีไทย จุดลูกหนู 2558
21 กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2558




องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี