องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(ห้องน้ำ)


องค์การบริหารส่วนตำบลคลแงห้า นำงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ คือนางมาเรียม ยนา และนางสาวดวงพร แจ่มมา นายเหรียญทอง เจิมภักดี

2020-06-25
2020-01-10
2019-12-06
2019-10-04
2019-09-30
2019-09-04
2019-09-02
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-14