องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
 


กิจกรรม การทำความสะอาด การเก็บขยะและกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม หมู่ 6 ตำบลคลองห้า


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้กำหนดจัดกิจกรรมการทำความสะอาด การเก็บขยะและกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 69 รอบ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

2022-08-24
2022-03-11
2021-11-11
2021-10-31
2021-09-30
2021-09-01
2021-08-11
2021-08-10
2021-07-28
2021-07-27