องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายธงชัย  นนทนาคร
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 
นายนุกูล  เกาะโพธิ์ นายพจน์  รอดแจ่ม
 รองนายก  อบต.คลองห้า รองนายก  อบต.คลองห้า

 

  นายสุภาพ  อ่ำเถื่อน  
  เลขานุการนายก  อบต. คลองห้า