องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

สภา อบต.  นายอารัญ  ทิพาพงษ์พกาพันธ์  
  ประธานสภา อบต.คลองห้า  

 

นายสุทธิศักดิ์  งามสมนึก
นายจำเริญ  แจ่มแจ้ง 
 รองประธานสภา อบต. คลองห้า
เลขานุการสภา อบต.คลองห้า

     
 นายสมชาย  ใจปทุม นายอภิชาติ  เผือกลาดพร้าว นายอารัญ  ทิพาพงษ์พกาพันธ์ นางนวลปรางค์  มั่นเพียร
ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 2 ส.อบต.หมู่ที่ 2
 
   
นายประเสริฐ  กล่ำเสือ นายสมหมาย  สุวรรณทัพ
นายสุรินทร์  สาคร
นายสมพงษ์  ศรีสาเอี่ยม
  ส.อบต.หมู่ที่ 3 ส.อบต.หมู่ที่ 3
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ส.อบต.หมู่ที่ 4
     
นายสมเกียรติ  ขุมเพ็ชร์    นายบุญเชิด  ชมภู  นางบุญสืบ  โตบัวงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 5     ส.อบต.หมู่ที่ 6  ส.อบต.หมู่ที่ 6

 
 
 นายบุญเชิด  วุฒิเขตต์   นายสมชาย  นนทนาคร นางดวงใจ  พิมพ์ทอง
นายทองใบ  ห่วงรัก
ส.อบต.หมู่ที่ 7  ส.อบต.หมู่ที่ 7    ส.อบต.หมู่ที่ 8   ส.อบต.หมู่ที่ 8

 

 

 


 นายช้วน  แก่นเพ็ชร
นางสาวนิตยา  เนียมช่องแค นายเทิ้ม  บางชวด นายธวัชชัย  บางชวด
  ส.อบต.หมู่ที่ 9
 ส.อบต.หมู่ที่ 9
  ส.อบต.หมู่ที่ 10  ส.อบต.หมู่ที่ 10
   
 
นายวิชิต เนียมบุญเจือ นางปราณีต  งั่วลำหิน นายพนอ  แมลงภู่
นายถาวร   มั่งม่วง
  ส.อบต.หมู่ที่ 11   ส.อบต.หมู่ที่ 11   ส.อบต.หมู่ที่ 12   ส.อบต.หมู่ที่ 12
 
 นายอำพล  พูนทอง
 นายสมชาย  อยู่ยืน นายธนเดช  สิงหรักษ์
 ส.อบต.หมู่ที่ 13 ส.อบต.หมู่ที่ 14  ส.อบต.หมู่ที่ 14

นายสมพร  หงส์สาชัย นายสำเริง  ยมนา นายสามารถ  ช่ำชอง
  ส.อบต.หมู่ที่ 15  ส.อบต.หมู่ที่ 16  ส.อบต.หมู่ที่ 16