องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

กองคลัง

   
  นางอุบลวรรณ  ชารีผาย  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
ฝ่ายการเงิน   ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  นางสาววันเพ็ญ  ลอยทะเล 
 นางสาววินิดา  สุขสุมิตร
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
และจัดเก็บรายได้  
นางนิตยา  เอี่ยมเมือง นางสาวรักชนก  สุขแจ่ม  นางพิมพ์ปพัชญ์  ยอดศรีทอง   
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
 นางสาวโชติกา  สืบกลัด      นายถวัลย์  มั่งม่วง 
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน    เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  นายวสุ  สร้อยสุข   
 นางสาววรรณิสา  โตบัวงาม
นางน้ำผึ้ง  บางชวด
   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
นายอานนท์  รอดราชา    นายอมรเทพ  พันธุ  
 พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป