องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

กองช่าง


 
  นายเกียรติพร  เกตุแก้ว  
  หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  

ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


ฝ่ายก่อสร้าง

 
นายเกียรติพร  เกตุแก้ว
-ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง   
     
นายวิรุต  ช่างโต นายกิตติศักดิ์  โกฏิหอม นายปกาศิต  โพธิพฤกษ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
     
นางสาวชนาภา  อิ่มเงิน    นายรังสรรค์ พิมพ์ทอง นายประทวน มีทอง  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ผู้ช่วยช่างประปา
       
นางสาวศศิธร  สงวนศักดิ์      นายนรงค์  บัวยัง   นายภาสกร  ใจปทุม   นายภาณุทัตต์  ศิริบุตร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     พนักงานผลิตน้ำประปา     ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
   
 
นายวิโรจน์  ปึกขาว    นายธวัช  มั่งม่วง     นายสุธี  หนูรอด  นายพรเทพ  มั่งมีสิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดลาง    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
นายนิทัศน์  โพธิ์สุข              นายสมชาย  ฉัตร์แหลม     นายเฉลิมขวัญ  มั่งม่วง นายจิตตกร  วันมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        คนงานทั่วไป     คนงานทั่วไป      ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
   
  นายเมธา  แฉ่งพวง      
     คนงานทั่วไป