องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 
  นางสาวขวัญเรือน  พุ่มประดล  
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
  นางสาวขวัญเรือน  พุ่มประดล  
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
 
       
นางแสงเดือน  พันธุ  นางสาวนิภาพร  ระย้าแก้ว  นางพิมพกา  เสาะแสวง      นางสุภาพ  ศิริบุตร
ครู ครู ครู คศ.1 ครู
 
   
นางสาวมณีรัตน์  สุขเกษม  นางสาวกนกวรรณ  มัทปานัง   นางณัฏฐกานดา  แสนสุข นางสาวพันธุ์พิพา  แสงงิ้ว
ครู ครู ครู  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   

นางประไพ  น้อยพิทักษ์   นางสาวนราภรณ์  เนียมบุญเจือ       นางสาวอนุสรา  บางชวด นางสาวสุพรรณี  ชุ่มไชยพฤกษ์
 ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ