องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

  นางสาวรัตติกรณ์  มีอุสาห์  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
 นายสุชัช  เสาะแสวง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายมานพ  บางชวด นายสุพิษ  รุ่งเรือง นางสาวรุ่งทิพย์  ขำประดิษฐ์      นางสาวภาภรณ์  ภิรมย์ศรี 
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ      ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  
นางสาวปวีณา  จรัญเต๋   นางสาวกาญจนา  มั่งม่วง  นางสาวจิตราภา  งั่วลำหิน นายฉันท์  คล้ายนุช
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     คนงานตกแต่งสวน    
นายชำนาญ  รุ่งกรุด   นายโอภาส  นพพันธ์     นายพงษ์ศร  ชมวิหก     นายนิธิศ  บัวยัง
คนงานตกแต่งสวน
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นายวิชิต  เจตมณี นายชลอ  คงสอน  นายทัศนัย  ดอนไพร        นายวัลลภ  บำเพ็ญทาน
  คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ
นายวุฒิพงศ์  สำรวมจิต นายทินกร  บางชวด นางสาวทิพาพร  งามสมนึก    นางสาวเสาวลักษณ์  เซ็งเพียว
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นายสุนทร  เกิดมั่งมี      นายเสถียร  สรรพสาร  นายสนิท  ดอนในไพร    นายธนพล  ชัยสีดา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์
   นายสิทธิภาส  สุขกิจ         
พนักงานขับรถยนต์