องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 กันยายน 2562

กองสวัสดิการสังคม


 

  นางสาวสิรามล เจริญลา  
  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

นางสาวสิรามล  เจริญลา   
     นางสาววรนุช  สุกรเมือง 
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

  นางสาวปาณิดา  ตาปันโย
 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอนันตยา  ใยสามเสน นายเชิดศักดิ์  จันทร์ตระกูล นางสาวจารุศิริ  ทับทิม นายสาโรจน์  กล่ำอยู่สุข
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน