วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-9057 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างทำป้ายพร้อมกรอบไม้และติดตั้งติดตั้งโครงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อดอกไม้ประดับในพิธีตามโครงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อซื้อถุงขยะและถุงมือโครงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณริมถนนคลองหลวง-หนองเสือ ทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 600 เมตรตามโครงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ซื้อธงชาติ,ธงประจำพระองค์รัชกาลที่ 10,ธงประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี,ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อใช้ในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ผ้าต่วนเพื่อใช้ในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ
9  ต.ค. 2562
ซื้อสแลนสีเขียว กรองแสง เพื่อใช้ในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง