วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต-316 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ค่าน้ำประปาบาดาลและค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาลบ้านนายสุรินทร์ สาคร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน สิงหาคม 2563 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 7699 ปท
24  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องพ่นหมอกควัน(700-62-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง