วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคันชะลอความเร็ว บริเวณหนุ่บ้านเบญจพฤกษ์ หมู่ที่่ 2 ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสาธารณะ ซอยคำคง หมู่ที่ 16 ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสาธารณะ ซอยคลองห้าตะวันตก 40 (กลิ่นจันทร์) หมู่ที่ 9 ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสาธารณะ ซอยคลองห้าตะวันออก(บางชวด) หมู่ที่ 10 ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง