วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดินลูกรัง-หินคลุก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาบาดาล(โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 13 ตำบลคลองห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมายานพาหนะ(รถบัส) เพื่อสำหรับ รับ-ส่ง ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างทำตรายาง(กองคลัง) จำนวน 12 รายการ 28 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง