วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท-7645 ปท จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและแซ่มแซม เครื่องคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการฯ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (กองสวัสดิการฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0027,420-61-0186 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ-4067 ปท จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ข-1175 ปท จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 420-61-0191 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 208 ปท จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สถานศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง