วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่หมายเลขทะเบียน 82-9518 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปฏิรูป หมู่ที่ 16 ตำบลคลองห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายซอยคลองห้าตะวันออก 29 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2563
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ( กองช่าง ) เดือน ต.ค. 2563 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด เดือน ต.ค. 2563 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมากำจัดขยะเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยเชื้อชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนซอยเสน่ห์ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-8651 ปท (กองช่าง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง