หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ หัวข้อ
1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ดังนี้
3 กำหนดยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2561
4 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564 ต่อเจ้าหน้าที่ป
5 กำหนดยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2560
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำขาเหล็กรองรับถุงขยะ โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์
7 ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องขยายเสียงภายในงานโครงการถวายดอกไม้จันทน์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโต๊ะหน้าขาวพร้อมกระโปรงคลุม โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคณะดนตรีไทยเครื่องสาย โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมม่านผูกผ้า/ตีฝ้าเต็นท์ โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลาง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
23 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1เครื่อง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องรวมรวบดอกไม้จันทน์ ขนาด 40*40*60
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ประดับพระบรมฉายาลักษณ์
28 ประมาณการราคากลางงานขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม
29 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
30 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยสุวรรณทัพ หมู่ที่3
31 ประมาณการราคากลางงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุวรรณทัพ หมู่ที่ 3
32 ประกาศยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี2560 และกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)
33 แผนการดำเนินงานประจำปี 2559
34 ประกาศเรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
35 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
37 แบบเสนอวิสัยทัศน์ และผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
38 การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี