องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 พ.ย. 2562 ]11
2 สาระหน้ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 22 พ.ย. 2562 ]7
3 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน [ 17 ต.ค. 2562 ]26
4 ประชาสัมพันธ์รูปแบบและการจำแนก ประเภทรายับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2562 ]28
5 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 ส.ค. 2562 ]36
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [ 20 มิ.ย. 2562 ]12
7 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 19 มี.ค. 2562 ]59
8 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]32
9 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]27
10 การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ [ 17 ก.ย. 2561 ]31
11 การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 9 เม.ย. 2561 ]28
12 กำหนดยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 22 พ.ย. 2560 ]24
13 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่่ ประจำปี 2561-2564 ต่อเจ้าหน้าที่ [ 8 พ.ย. 2560 ]26
14 กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 8 พ.ย. 2560 ]29
15 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 29 ก.ย. 2560 ]29
16 กำหนดยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 8 พ.ย. 2559 ]28