หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ หัวข้อ
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ 27-008 ซอยสุทธิพันธ์ หมู
2 กำหนดเกณฑ์การใช้นำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแวมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ27-011 ซอยเอมบ
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมูที่ 15
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดแสวงสามัคคีธรรม หมู่ที่ 2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถสูบสิ่งปฏิกูล ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร ขนิด 6 ล้อ จำนว
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองระบายนำ้ที่ 5 หมูที่ 6
9 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสงเพช็ร หมู่ที่ 5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะเดือน กุมภาพันธ์ 2562
11 ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา โดรงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด และรักษาคุณภาพแหลางนำ้สาธารณะ
12 ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ หมูที่ 10-16
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ หมู่ที่ 1-9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขฯ
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บท 5281 ปท
27 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องสูบนำ้ช่วยเลือผู้ประสบภัย โครงการ
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเครื่องพ่นยา งานบริหาร กอ
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางงานบริการ กองสาธารณสุขฯ
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลาง กองสาธาณสุขฯ
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธ
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงานป
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กองคลัง
34 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ กองสวัสดิการสังคม
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายทองแดงและหางปลา โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทรายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาเหล็กชุบกันสนิม โครงการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใบสั่งซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
39 ประกาศผู้ชนะการเสนาอราคา ซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิว จำนวน 1 ตู้
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขฯ
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำเดือน มกราคม 2562
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมไฟฉุกเฉิมทะเบียน กต-1237 ปท
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1041
46 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไทยประดิษฐ์ (อีแต๋น)
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 82-2220 ปท
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1041 ปท
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบริการแพทย์ฉุกเฉินทะเบียน กต-1237 ปท
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซาอมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ข-1175 ปท
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ผ้าระบายประดับตกแต่งบริเวณ สะผ่านที่เสด็จผ่าน ฯ
53 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดทำประชุมประชาคม
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดทำประชาคม
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน สีขาวและแดง โครงการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
57 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางซื่อและตำแหน่ง)
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 9057 ปท
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มดราคม 2562)
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมฯหมายเลข 416-61-0081
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงประจำพระองค์ โครงการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมอบก ตราโครงการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 6864 ปท
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-1056 ปทุมธานี
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองศาสนาและวัฒนธรรม
69 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงานป
70 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองสวัสดิการสังคม
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลาง เครื่องพ่นยา กองสา
72 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง งานบริการ กองสาธารณสุขฯ
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลาง กองสาธารณสุข
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกรถกระเช้า
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กองคลัง
77 ประกวดราคาซื้อรถสูบสิ่งปฏิกูล ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี
78 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเชล ขนาด 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
79 ประกวดราคาซื้อขายรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรณ์ในองค์กรฯ
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลางกองสาธารณสุขฯ
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางงานบริการ กองสาธารณสุขฯ
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเครื่องพ่นยากองสาธารณสุข
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องสูบนำ้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์กองคลัง
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองสวัสดิการสังคม
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองการศึกษาศาสนาและวัฒธร
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 98 แรงม้า พร้อมเค
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแบรคโฮเปิดท่อนำ้คลองระพีพัฒน์
92 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
93 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบคโฮบูนยาว
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขฯ
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือน กันยายน 2561
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์ประจำเดือน กันยายน 2561
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อประปาบาดาล
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคล
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำประมวลผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ป้ายจราจร)
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(ท่อประปา พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดหัวบาน
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อวัสดุอื่น(มาตรวัดนำ้ประปา1/2 นิ้ว เดือน กันยายน 2561
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ข-1175 ปท
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ข-1175 ปท
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราขคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดินลูกรัง,หินคลุก) เดือน กันยายน 2561
117 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเดือน กันยายน 2561
118 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี พ
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขคัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะเป็นรถเทรลเลอร์
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบนำ้แบบท่อพญานาค เครื่องยนต์ 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลาง กองสาธารณสุขฯ
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2220 ปทุมธานี
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสูบนำ้แบบหอยโข่ง
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังเดือน กันยายน 2561
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เดือน กันยายน 2561
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธร
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงานป
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ กองสวัสดิการสังคม
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กองคลัง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเครื่องพ่นยา กองสาธารณสุข
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
133 ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล แบบ 4 ช่อง
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนซอยสุขเจริญ หมู่ที่ 15
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย)
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
137 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน"ศูนย์พัฒนาเด็เล็ก"
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นองสถานที่
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU กองคลัง
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ะางซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 338 ปท
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถนำ้อเนกประสงค์ทะเบียน บฉ-8162 ปท
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานปลัด 2 ตัว
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบคโฮบูมยาว ขนาด 85 แรงม้า PC 200
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถนำ้อเนกประสงค์
147 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถนำ้อเนกประสงค์
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนซอยตะวันออก 29 หมู่ที่ 8
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561)
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองศึกษา เดือน สิงหาคม 2561
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา เดือน สิงหาคม 2561
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอาคาร หมายเลข 420-55-0019
154 ประกาศผู้ไม่ผ่านการพิจารณาผลการจัดซื้อประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 ค
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ)
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ 200 ลิตร)
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะกองสาธารณะสุขฯ
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนซอยภากะษัย หมู่ที่ 7
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอมแม่ฉอ้อนอุทิศ หมู่ที่ 8
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแวมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 81-8651 ปท
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากำจัดวัชพืชและอุปกรณ์
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2220ปท
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถไทยประดิษฐ์(อีแต๋น)
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1041 ปท
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งนำ้ที่ 5 ซ้าย หมู่ที่ 4-5 ตำบลคลองห้า
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการและอาคารประกอบ อบต.คลองห้า (ปูกระเบื้อง)
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(ประปา)
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล อบต.คลองห้า ม.7-8
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล อบต.คลอง
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคบลองห้า
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคล
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อประปาบาดาล
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ยางในรถไถ ล้อหน้า (ฟาร์มแท็รคเตอร์)
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต้นท์ผ้าใบโครงสร้างเหล็กทรงโค้ง ขนาด 4x8 เมตร
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมูที่ 2,11,14,15,16
186 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
187 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 98 แรงม้า พร้อมเครื่องตัดหญ้าไห
188 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาบาดาลขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 13
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปร้บแสงโพลีเอสเตอร์ ห้องศึกษา
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสงชนิดโพลีเอสเตอร์ กองสวัสดิการ
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างทำป้ายไวนิลโครงการ พัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพประจำปี 2561
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน โครงการ พัฒนาศักย์ภาพกลุ่มอาชีพ
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 13
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 16 (แท็งค์หน้า)
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 82-9402 ปท ประจำเดือน ส.ค
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์โรงพิม์อาสารักษาดินแดน
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังประปาบาดาล 50 ลบม.หมู่ที่13 ด้วยวิธีประกวดราคา
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-8162ปท
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิต์
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟพร้อมอุปกรณ์ ภายในอาคาร อบต.คลองห้า
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุไฟฟ้าและวิทยุประจำเดือนสิงหาคม 2561
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล ร.ร.พฤกษชัฎร หมู่ที่ 4
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารอบตคลองห้า หมู่ที่ 8
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดหลุมแสตนเลส ศพด.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางกระเป๋านักเรียน ศพด.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อประปาบาดาล
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์จากยางพารา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถทะเบียน ตค-389 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 15000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล (ร.ร.บางชวดอนุสรณ์) หมู่ที่ 10
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวุสดุสำนักงาน(เก้าอี้บุนวม )
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือทองแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 12 รายการ
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเขตพื้นที่ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนพร้อมชุดหลอดนีออน LED 16 วัตต์ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมถนนซอยตะวันตก 32 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
239 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น แบบหัวฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะและแบตเตอรรี่
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมท่อประปาบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกทะเบียน 82-902 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสำคัญ
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไทยประดิษฐ์ อีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2220 ปท โดยวิธีเฉพาะ
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-9057 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 36000 btu จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีจงเจาะ
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำงานกองสาธารณสุข จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเจาะจง
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ด้วยวิธีการประกวดราคา
261 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
262 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์แบบสี โครงการป้องกันควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า
264 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ที่ 161/2561
265 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็กทางเดินเท้า หมู่ที่ 1-15 วิธีเฉพาะเจาะจง
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเชิงลาดสะพาน หมูที่ 10 15
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยายนต์
268 ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลาง
273 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเครื่องพ่นหมอกควัน
274 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 10-11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคะแอ่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะเดือน เมษายน 2561 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่ฉอ้อนอุทิศ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะ
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
280 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 10-11 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
281 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านบริการเอกสารอื่นๆ
288 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
291 ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 16 จุด จำนวน 34 ตัว
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือน มกราคา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้ายหมู่ที่ 11-16 ตำบลคลองห้า
294 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้าย หมู่ที่ 11-16 ตำบลคลองห้า
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
296 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง,หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
299 ประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม(ล้อเหล็ก-ล้อยาง) จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และการปฏิบัติงานอื่นๆ กองคลัง
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักปลัด
303 กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยปฏิรูป หมู่ที่ 16
304 กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสามัคคี หมู่ที่ 9
305 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้าย หมู่ที่5-8
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองส่งน้ำที่ 6 หมู่ที่ 5-8
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูพรมเพื่อใช้ใน
311 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาปูพรมเพื่อใช้ในโครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพัดลมไอน้ำ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 20 ตัว
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีทัศน์ กล้องโดรน จอภาพ LED ขนาด3*5 เมตร
314 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีทัศน์ กล้องโดรน จอภาพ LED
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านบริการเอกสารและอื่นๆ สำนักปลัด
316 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าพัดลมไอน้ำขนาด 22 นิ้ว จำนวน 20 ตัว
317 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีกล่ำ หมู่ที่ 12
318 ประมาณการราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีกล่ำ หมู่ที่ 12
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
320 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม หมู่ที่ 8
321 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ทดแทนของเดิม ขนาด 20ลบ.ม หมู่ที่ 4
322 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
323 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 3
324 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังประปาแบบถังแชมเปญ ทดแทนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี