หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ หัวข้อ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ป้ายจราจร)
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(ท่อประปา พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดหัวบาน
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อวัสดุอื่น(มาตรวัดนำ้ประปา1/2 นิ้ว เดือน กันยายน 2561
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ข-1175 ปท
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ข-1175 ปท
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราขคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดินลูกรัง,หินคลุก) เดือน กันยายน 2561
7 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเดือน กันยายน 2561
8 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี พ
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขคัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะเป็นรถเทรลเลอร์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบนำ้แบบท่อพญานาค เครื่องยนต์ 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลาง กองสาธารณสุขฯ
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2220 ปทุมธานี
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสูบนำ้แบบหอยโข่ง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังเดือน กันยายน 2561
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เดือน กันยายน 2561
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธร
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงานป
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ กองสวัสดิการสังคม
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กองคลัง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเครื่องพ่นยา กองสาธารณสุข
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
23 ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล แบบ 4 ช่อง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนซอยสุขเจริญ หมู่ที่ 15
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย)
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
27 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน"ศูนย์พัฒนาเด็เล็ก"
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นองสถานที่
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU กองคลัง
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ะางซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 338 ปท
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถนำ้อเนกประสงค์ทะเบียน บฉ-8162 ปท
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานปลัด 2 ตัว
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบคโฮบูมยาว ขนาด 85 แรงม้า PC 200
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถนำ้อเนกประสงค์
37 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถนำ้อเนกประสงค์
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนซอยตะวันออก 29 หมู่ที่ 8
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561)
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองศึกษา เดือน สิงหาคม 2561
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา เดือน สิงหาคม 2561
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอาคาร หมายเลข 420-55-0019
44 ประกาศผู้ไม่ผ่านการพิจารณาผลการจัดซื้อประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 ค
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ)
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ 200 ลิตร)
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะกองสาธารณะสุขฯ
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนซอยภากะษัย หมู่ที่ 7
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอมแม่ฉอ้อนอุทิศ หมู่ที่ 8
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแวมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 81-8651 ปท
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากำจัดวัชพืชและอุปกรณ์
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2220ปท
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถไทยประดิษฐ์(อีแต๋น)
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1041 ปท
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งนำ้ที่ 5 ซ้าย หมู่ที่ 4-5 ตำบลคลองห้า
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการและอาคารประกอบ อบต.คลองห้า (ปูกระเบื้อง)
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(ประปา)
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล อบต.คลองห้า ม.7-8
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล อบต.คลอง
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคบลองห้า
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคล
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อประปาบาดาล
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ยางในรถไถ ล้อหน้า (ฟาร์มแท็รคเตอร์)
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต้นท์ผ้าใบโครงสร้างเหล็กทรงโค้ง ขนาด 4x8 เมตร
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมูที่ 2,11,14,15,16
76 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
77 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 98 แรงม้า พร้อมเครื่องตัดหญ้าไห
78 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาบาดาลขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 13
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปร้บแสงโพลีเอสเตอร์ ห้องศึกษา
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสงชนิดโพลีเอสเตอร์ กองสวัสดิการ
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างทำป้ายไวนิลโครงการ พัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพประจำปี 2561
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน โครงการ พัฒนาศักย์ภาพกลุ่มอาชีพ
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 13
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 16 (แท็งค์หน้า)
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 82-9402 ปท ประจำเดือน ส.ค
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์โรงพิม์อาสารักษาดินแดน
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังประปาบาดาล 50 ลบม.หมู่ที่13 ด้วยวิธีประกวดราคา
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-8162ปท
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิต์
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟพร้อมอุปกรณ์ ภายในอาคาร อบต.คลองห้า
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุไฟฟ้าและวิทยุประจำเดือนสิงหาคม 2561
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล ร.ร.พฤกษชัฎร หมู่ที่ 4
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารอบตคลองห้า หมู่ที่ 8
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดหลุมแสตนเลส ศพด.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางกระเป๋านักเรียน ศพด.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อประปาบาดาล
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์จากยางพารา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถทะเบียน ตค-389 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 15000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล (ร.ร.บางชวดอนุสรณ์) หมู่ที่ 10
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวุสดุสำนักงาน(เก้าอี้บุนวม )
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือทองแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 12 รายการ
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเขตพื้นที่ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนพร้อมชุดหลอดนีออน LED 16 วัตต์ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมถนนซอยตะวันตก 32 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
129 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น แบบหัวฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะและแบตเตอรรี่
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมท่อประปาบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกทะเบียน 82-902 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสำคัญ
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไทยประดิษฐ์ อีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2220 ปท โดยวิธีเฉพาะ
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-9057 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 36000 btu จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีจงเจาะ
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำงานกองสาธารณสุข จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเจาะจง
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ด้วยวิธีการประกวดราคา
151 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์แบบสี โครงการป้องกันควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า
154 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ที่ 161/2561
155 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็กทางเดินเท้า หมู่ที่ 1-15 วิธีเฉพาะเจาะจง
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเชิงลาดสะพาน หมูที่ 10 15
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยายนต์
158 ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลาง
163 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเครื่องพ่นหมอกควัน
164 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 10-11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคะแอ่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะเดือน เมษายน 2561 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่ฉอ้อนอุทิศ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะ
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
170 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 10-11 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
171 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านบริการเอกสารอื่นๆ
178 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
181 ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 16 จุด จำนวน 34 ตัว
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือน มกราคา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้ายหมู่ที่ 11-16 ตำบลคลองห้า
184 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้าย หมู่ที่ 11-16 ตำบลคลองห้า
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
186 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง,หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
189 ประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม(ล้อเหล็ก-ล้อยาง) จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และการปฏิบัติงานอื่นๆ กองคลัง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักปลัด
193 กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยปฏิรูป หมู่ที่ 16
194 กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสามัคคี หมู่ที่ 9
195 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้าย หมู่ที่5-8
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองส่งน้ำที่ 6 หมู่ที่ 5-8
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูพรมเพื่อใช้ใน
201 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาปูพรมเพื่อใช้ในโครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพัดลมไอน้ำ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 20 ตัว
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีทัศน์ กล้องโดรน จอภาพ LED ขนาด3*5 เมตร
204 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีทัศน์ กล้องโดรน จอภาพ LED
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านบริการเอกสารและอื่นๆ สำนักปลัด
206 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าพัดลมไอน้ำขนาด 22 นิ้ว จำนวน 20 ตัว
207 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีกล่ำ หมู่ที่ 12
208 ประมาณการราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีกล่ำ หมู่ที่ 12
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
210 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม หมู่ที่ 8
211 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ทดแทนของเดิม ขนาด 20ลบ.ม หมู่ที่ 4
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 3
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังประปาแบบถังแชมเปญ ทดแทนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี