หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ หัวข้อ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวุสดุสำนักงาน(เก้าอี้บุนวม )
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือทองแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 12 รายการ
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเขตพื้นที่ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนพร้อมชุดหลอดนีออน LED 16 วัตต์ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมถนนซอยตะวันตก 32 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น แบบหัวฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะและแบตเตอรรี่
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมท่อประปาบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกทะเบียน 82-902 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสำคัญ
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไทยประดิษฐ์ อีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2220 ปท โดยวิธีเฉพาะ
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-9057 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 36000 btu จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีจงเจาะ
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำงานกองสาธารณสุข จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเจาะจง
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ด้วยวิธีการประกวดราคา
37 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์แบบสี โครงการป้องกันควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า
40 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ที่ 161/2561
41 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็กทางเดินเท้า หมู่ที่ 1-15 วิธีเฉพาะเจาะจง
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเชิงลาดสะพาน หมูที่ 10 15
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยายนต์
44 ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลาง
49 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเครื่องพ่นหมอกควัน
50 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 10-11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคะแอ่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะเดือน เมษายน 2561 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่ฉอ้อนอุทิศ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะ
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
56 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 10-11 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
57 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านบริการเอกสารอื่นๆ
64 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
67 ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 16 จุด จำนวน 34 ตัว
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือน มกราคา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้ายหมู่ที่ 11-16 ตำบลคลองห้า
70 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้าย หมู่ที่ 11-16 ตำบลคลองห้า
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง,หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75 ประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม(ล้อเหล็ก-ล้อยาง) จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และการปฏิบัติงานอื่นๆ กองคลัง
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักปลัด
79 กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยปฏิรูป หมู่ที่ 16
80 กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสามัคคี หมู่ที่ 9
81 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้าย หมู่ที่5-8
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองส่งน้ำที่ 6 หมู่ที่ 5-8
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูพรมเพื่อใช้ใน
87 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาปูพรมเพื่อใช้ในโครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพัดลมไอน้ำ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 20 ตัว
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีทัศน์ กล้องโดรน จอภาพ LED ขนาด3*5 เมตร
90 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีทัศน์ กล้องโดรน จอภาพ LED
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านบริการเอกสารและอื่นๆ สำนักปลัด
92 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าพัดลมไอน้ำขนาด 22 นิ้ว จำนวน 20 ตัว
93 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีกล่ำ หมู่ที่ 12
94 ประมาณการราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีกล่ำ หมู่ที่ 12
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
96 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม หมู่ที่ 8
97 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ทดแทนของเดิม ขนาด 20ลบ.ม หมู่ที่ 4
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 3
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังประปาแบบถังแชมเปญ ทดแทนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี