หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ หัวข้อ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรณ์ในองค์กรฯ
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลางกองสาธารณสุขฯ
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางงานบริการ กองสาธารณสุขฯ
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเครื่องพ่นยากองสาธารณสุข
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องสูบนำ้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์กองคลัง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองสวัสดิการสังคม
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองการศึกษาศาสนาและวัฒธร
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 98 แรงม้า พร้อมเค
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแบรคโฮเปิดท่อนำ้คลองระพีพัฒน์
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบคโฮบูนยาว
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขฯ
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือน กันยายน 2561
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์ประจำเดือน กันยายน 2561
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อประปาบาดาล
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคล
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำประมวลผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ป้ายจราจร)
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(ท่อประปา พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดหัวบาน
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อวัสดุอื่น(มาตรวัดนำ้ประปา1/2 นิ้ว เดือน กันยายน 2561
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ข-1175 ปท
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ข-1175 ปท
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราขคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดินลูกรัง,หินคลุก) เดือน กันยายน 2561
38 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเดือน กันยายน 2561
39 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี พ
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขคัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะเป็นรถเทรลเลอร์
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบนำ้แบบท่อพญานาค เครื่องยนต์ 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลาง กองสาธารณสุขฯ
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2220 ปทุมธานี
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสูบนำ้แบบหอยโข่ง
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังเดือน กันยายน 2561
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เดือน กันยายน 2561
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธร
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงานป
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ กองสวัสดิการสังคม
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กองคลัง
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเครื่องพ่นยา กองสาธารณสุข
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
54 ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล แบบ 4 ช่อง
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนซอยสุขเจริญ หมู่ที่ 15
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย)
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
58 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน"ศูนย์พัฒนาเด็เล็ก"
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นองสถานที่
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU กองคลัง
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ะางซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 338 ปท
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถนำ้อเนกประสงค์ทะเบียน บฉ-8162 ปท
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานปลัด 2 ตัว
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบคโฮบูมยาว ขนาด 85 แรงม้า PC 200
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถนำ้อเนกประสงค์
68 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถนำ้อเนกประสงค์
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนซอยตะวันออก 29 หมู่ที่ 8
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561)
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองศึกษา เดือน สิงหาคม 2561
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา เดือน สิงหาคม 2561
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอาคาร หมายเลข 420-55-0019
75 ประกาศผู้ไม่ผ่านการพิจารณาผลการจัดซื้อประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 ค
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ)
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ 200 ลิตร)
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะกองสาธารณะสุขฯ
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนซอยภากะษัย หมู่ที่ 7
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอมแม่ฉอ้อนอุทิศ หมู่ที่ 8
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแวมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 81-8651 ปท
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากำจัดวัชพืชและอุปกรณ์
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2220ปท
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถไทยประดิษฐ์(อีแต๋น)
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1041 ปท
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งนำ้ที่ 5 ซ้าย หมู่ที่ 4-5 ตำบลคลองห้า
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการและอาคารประกอบ อบต.คลองห้า (ปูกระเบื้อง)
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(ประปา)
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล อบต.คลองห้า ม.7-8
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล อบต.คลอง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคบลองห้า
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคล
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อประปาบาดาล
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ยางในรถไถ ล้อหน้า (ฟาร์มแท็รคเตอร์)
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต้นท์ผ้าใบโครงสร้างเหล็กทรงโค้ง ขนาด 4x8 เมตร
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมูที่ 2,11,14,15,16
107 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
108 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 98 แรงม้า พร้อมเครื่องตัดหญ้าไห
109 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาบาดาลขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 13
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปร้บแสงโพลีเอสเตอร์ ห้องศึกษา
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสงชนิดโพลีเอสเตอร์ กองสวัสดิการ
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างทำป้ายไวนิลโครงการ พัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพประจำปี 2561
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน โครงการ พัฒนาศักย์ภาพกลุ่มอาชีพ
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 13
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 16 (แท็งค์หน้า)
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 82-9402 ปท ประจำเดือน ส.ค
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์โรงพิม์อาสารักษาดินแดน
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังประปาบาดาล 50 ลบม.หมู่ที่13 ด้วยวิธีประกวดราคา
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-8162ปท
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิต์
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟพร้อมอุปกรณ์ ภายในอาคาร อบต.คลองห้า
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุไฟฟ้าและวิทยุประจำเดือนสิงหาคม 2561
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล ร.ร.พฤกษชัฎร หมู่ที่ 4
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารอบตคลองห้า หมู่ที่ 8
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดหลุมแสตนเลส ศพด.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางกระเป๋านักเรียน ศพด.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อประปาบาดาล
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์จากยางพารา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถทะเบียน ตค-389 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 15000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาบาดาล (ร.ร.บางชวดอนุสรณ์) หมู่ที่ 10
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวุสดุสำนักงาน(เก้าอี้บุนวม )
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือทองแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 12 รายการ
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเขตพื้นที่ตำบลคลองห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนพร้อมชุดหลอดนีออน LED 16 วัตต์ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมถนนซอยตะวันตก 32 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
160 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น แบบหัวฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะและแบตเตอรรี่
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมท่อประปาบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกทะเบียน 82-902 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสำคัญ
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไทยประดิษฐ์ อีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-2220 ปท โดยวิธีเฉพาะ
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-9057 ปท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 36000 btu จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีจงเจาะ
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำงานกองสาธารณสุข จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเจาะจง
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ด้วยวิธีการประกวดราคา
182 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์แบบสี โครงการป้องกันควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า
185 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ที่ 161/2561
186 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็กทางเดินเท้า หมู่ที่ 1-15 วิธีเฉพาะเจาะจง
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเชิงลาดสะพาน หมูที่ 10 15
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยายนต์
189 ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะส่วนกลาง
194 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเครื่องพ่นหมอกควัน
195 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 10-11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคะแอ่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะเดือน เมษายน 2561 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่ฉอ้อนอุทิศ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะ
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
201 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อประปาบาดาล หมู่ที่ 10-11 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
202 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านบริการเอกสารอื่นๆ
209 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ
212 ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 16 จุด จำนวน 34 ตัว
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือน มกราคา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้ายหมู่ที่ 11-16 ตำบลคลองห้า
215 ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้าย หมู่ที่ 11-16 ตำบลคลองห้า
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
217 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง,หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220 ประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม(ล้อเหล็ก-ล้อยาง) จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และการปฏิบัติงานอื่นๆ กองคลัง
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักปลัด
224 กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยปฏิรูป หมู่ที่ 16
225 กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสามัคคี หมู่ที่ 9
226 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองส่งน้ำที่ 6 ซ้าย หมู่ที่5-8
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองส่งน้ำที่ 6 หมู่ที่ 5-8
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูพรมเพื่อใช้ใน
232 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาปูพรมเพื่อใช้ในโครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพัดลมไอน้ำ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 20 ตัว
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีทัศน์ กล้องโดรน จอภาพ LED ขนาด3*5 เมตร
235 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีทัศน์ กล้องโดรน จอภาพ LED
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านบริการเอกสารและอื่นๆ สำนักปลัด
237 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าพัดลมไอน้ำขนาด 22 นิ้ว จำนวน 20 ตัว
238 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีกล่ำ หมู่ที่ 12
239 ประมาณการราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีกล่ำ หมู่ที่ 12
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
241 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม หมู่ที่ 8
242 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ทดแทนของเดิม ขนาด 20ลบ.ม หมู่ที่ 4
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 3
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังประปาแบบถังแชมเปญ ทดแทนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี