หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


การจ่ายเบี้ยความพิการ : อบต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

การจ่ายเบี้ยความพิการ โดย Klong5

# 0 :
รบกวนเจ้าหน้าติดต่อกลับ เทศบาลตำบลโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  
0857351255
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ น.ส.พรรณิชา  ปรางค์วิเศษ

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2016-12-01 08:47:58
# 1 :
Thanks for starnitg the ball rolling with this insight.

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-07 07:34:32
# 2 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:34:17
# 3 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:34:20
# 4 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:34:25
# 5 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:34:50
# 6 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:34:56
# 7 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:00
# 8 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:11
# 9 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:40
# 10 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:51
# 11 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:35:58
# 12 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:41:40
# 13 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:41:42
# 14 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:42:11
# 15 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:42:36
# 16 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:43:48
# 17 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:44:08
# 18 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:45:34
# 19 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:45:58
# 20 :
WCRTEXTAREATESTINPUT4973418

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 21:48:04
# 21 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:48:39
# 22 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:48:44
# 23 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:48:55
# 24 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:48:57
# 25 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:49:04
# 26 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:49:12
# 27 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:49:21
# 28 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:49:42
# 29 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:49:46
# 30 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:49:50
# 31 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:49:55
# 32 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:49:59
# 33 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899"/**/oR/**/updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0)/**/oR/**/"

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:11
# 34 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899")/**/oR/**/updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0)/**/oR/**/("

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:14
# 35 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899")/**/oR/**/updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0)/**/oR/**/("

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:18
# 36 :
0

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:50:27
# 37 :
1

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:55:37
# 38 :
1

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:55:53
# 39 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899 aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0)

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:56:54
# 40 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899 aNd if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0)

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:57:08
# 41 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899" aNd if(length(0x574352575653)>1,sleep(3),0) --/**/

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-12 23:59:55
# 42 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899" aNd if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --/**/

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:00:11
# 43 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:05:32
# 44 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:12:08
# 45 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:12:13
# 46 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:12:21
# 47 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:12:25
# 48 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:12:39
# 49 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:12:42
# 50 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:13:01
# 51 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:13:09
# 52 :
WCRTEXTAREATESTINPUT2156899

โพสข้อความโดยคุณ : Klong5 เมื่อเวลา : 2017-07-13 00:13:13

ร่วมแสดงความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี