หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข้อมูลสำหรับประชาชน สำนักปลัด

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
๑. งานราชการทั่วไป และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
๒. กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการ
 
   แบ่งการบริหารงานเป็น ๓ ฝ่าย
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
๒. ฝ่ายอำนวยการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานกิจการสภา ฯ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนพาณิชย์
๓. ฝ่ายนโยบายและแผน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานนิติการ
- งานการเกษตร
 

การให้บริการประชาชนของสำนักงานปลัด อบต.คลองห้า

 
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- มีหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย, อุทกภัย, วาตภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ สรุปสาเหตุ รายงานด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับภัยต่าง ๆ
- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ปฏิบัติงาน
- ร่วมกับสมาชิก อปพร. ออกตรวจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันอละบรรเทาสาธารณภัยและสมาชิก อปพร. ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การเตรียมพร้อม บุคลากร เครื่องมือให้พร้อม ระวังเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- ประสานงานส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- จัดระบบควบคุมวิทยุสื่อสาร
 
การให้บริการ
- บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน, วัดและสถานที่ราชการต่าง ๆ
- ให้การสนับสนุนวิทยากรและทีมงาน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- กำจัดสัตว์ปีกมีพิษ (ผึ้ง,ต่อ,แตน อื่นๆ)
- กำจัดสัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ

 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 
- รับจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีจัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , ย้ายที่อยู่ , ยกเลิก
 
 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนสำหรับผู้ขอจด
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่ระบุหน้าเจ้าบ้าน) จำนวน ๑ ฉบับ 
*หมายเหตุ กรณีนี้คือผู้ขอจด เป็นเจ้าของอาคาร สถานที่เอง มิใช่ผู้ที่ขอเช่าอาคาร)
๓. ใบขอใช้อาคารสถานที่ (กรณีที่ผู้จดมิใช่เจ้าของอาคารสถานที่) โดยเจ้าของอาคาร ลงลายมือชื่อกำกับไว้พร้อมทั้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของอาคาร จำนวน ๑ ฉบับ
๔. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอจดมอบอำนาจมา)องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี