หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข้อมูลหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

สถิติประชากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2557    มีประชากรทั้งสิ้น 13,414   คน   แยกเป็น      
ชาย   6,486   คน  
หญิง  
6,928   คน   
จำนวนประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า แยกเป็นหมู่บ้าน

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 345 386 731
หมู่ที่ 2 500 541 1,041
หมู่ที่ 3 253 289 542
หมู่ที่ 4 416 433 849
หมู่ที่ 5 1,055 1,134 2,189
หมู่ที่ 6 341 323 664
หมู่ที่ 7 300 322 622
หมู่ที่ 8 455 484 939
หมู่ที่ 9 395 456 851
หมู่ที่ 10 177 166 343
หมู่ที่ 11 350 399 749
หมู่ที่ 12 288 270 558
หมู่ที่ 13 223 220 443
หมู่ที่ 14 761 845 1,606
หมู่ที่ 15 275 285 560
หมู่ที่ 16 352 375 727

 
สถิติประชากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2557  รวมทั้งสิ้น  6,026  หลัง         เป็นบ้านปกติ  5,874  หลัง  บ้านรื้อถอน  152  หลัง
 
หมู่ที่                 

 
บ้านปกติ     บ้านรื้อถอน รวม            

หมู่ที่ 1
 
401 4 405

หมู่ที่ 2
664 4 668

หมู่ที่ 3
231 9 240

หมู่ที่ 4
 
636 16 379

หมู่ที่ 5
1,252 9 1,261

หมู่ที่ 6
470 6 476

หมู่ที่ 7
218 7 225

หมู่ที่ 8
272 11 283

หมู่ที่ 9
356 15 371

หมู่ที่ 10
88 16 104

หมู่ที่ 11
193 9 202

หมู่ที่ 12
146 8 154

หมู่ที่ 13
138 8 146

หมู่ที่ 14
760 10 770

หมู่ที่ 15
154 11 165

หมู่ที่ 16
168 9 177องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี