หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ลักษณะที่ตั้ง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ลงวันที่  11  ตุลาคม พ.ศ .2541  ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่ม 115  ตอนพิเศษ 93 ง  วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2541  กำหนดเขตตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ให้มีเขตการปกครองรวม  16  หมู่บ้าน  และให้มีอาณาเขต ดังนี้

 
พื้นที่


มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น45 ตารางกิโลเมตร  หรือ  28,125  ไร่

อาณาเขตติดต่อ

 
ทิศเหนือ           ติดกับเขต    ตำบลวังน้อย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                       โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองชลประทานที่ 6 ซ้าย  แยกจากคลองระพีพัฒน์  บริเวณพิกัด  P R 836685  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตาม                           แนวกึ่งกลางคลองระพีพัฒน์  ผ่านคลองระบายน้ำที่ 5  บริเวณพิกัด P R 849690  สิ้นสุดที่คลองชลประทานที่ 5 ซ้าย  บริเวณพิกัด  P R                                     861697  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  2.5  กิโลเมตร
ทิศใต้                ติดกับเขต    ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
                         โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองชลประทานที่ 5 ซ้าย  บริเวณพิกัด  P R 861513  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวคันนาระหว่างอำเภอ                                  คลองหลวงกับอำเภอธัญบุรี  ผ่านคลองระบายน้ำที่ 5  บริเวณพิกัด  P R 850507  สิ้นสุดที่ปลายตลองชลประทานที่ 6 ซ้าย  บริเวณพิกัด  P R                              838502  รวมระยะทางด้านทิศใต้  ประมาณ  2.5  กิโลเมตร
ทิศตะวันออก      ติดกับเขต    ตำบลคลองหก  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
                         โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองชลประทานที่ 5 ซ้าย  แยกจากคลองระพีพัฒน์  บริเวณพิกัด  P R 861697  ไปทางทิศใต้  ตามแนวกึ่งกลางคลอง                          ชลประทานที่ 5 ซ้าย  ผ่านทางหลวงหมายเลข 3214 (คลองหลวง – หนองเสือ)  สิ้นสุดที่ปลายคลองชลประทานที่ 5 ซ้าย  บริเวณพิกัด P R                                861513  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  18  กิโลเมตร
ทิศตะวันตก        ติดต่อเขต     ตำบลคลองสี่  อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
                        โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปลายคลองชลประทานที่ 6 ซ้าย  บริเวณพิกัด  P R 838502  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางคลองชลประทานที่ 6                            ซ้าย  ผ่านทางหลวงหมายเลข 3214 (คลองหลวง – หนองเสือ)  บริเวณพิกัด  P R 838555  สิ้นสุดที่คลองระพีพัฒน์  บริเวณพิกัด P R 836685                          รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  18  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มทั้งพื้นที่  มีลำคลอง  4  สาย  และคลองแอนคั่นระหว่าง ตำบลคลองห้า  กับ  ตำบลคลองหก  และคลองซอยในหมู่บ้านหลายแห่ง ซึ่งสภาพภูมิประเทศมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร
 

จำนวนประชากร

สถิติประชากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2557    มีประชากรทั้งสิ้น 13,414   คน   แยกเป็น      
ชาย   6,486   คน  
หญิง  
6,928   คน   
จำนวนประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า แยกเป็นหมู่บ้าน

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 345 386 731
หมู่ที่ 2 500 541 1,041
หมู่ที่ 3 253 289 542
หมู่ที่ 4 416 433 849
หมู่ที่ 5 1,055 1,134 2,189
หมู่ที่ 6 341 323 664
หมู่ที่ 7 300 322 622
หมู่ที่ 8 455 484 939
หมู่ที่ 9 395 456 851
หมู่ที่ 10 177 166 343
หมู่ที่ 11 350 399 749
หมู่ที่ 12 288 270 558
หมู่ที่ 13
223
 
220 443
หมู่ที่ 14 761 845 1,606
หมู่ที่ 15 275 285 560
หมู่ที่ 16 352 375 727

 

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1-14 แยกตามรายชื่อ ดังนี้

หมู่ที่                   
 
บ้านปกติ      บ้านรื้อถอน รวม            

หมู่ที่1

401 4 405

หมู่ที่2
 
664 4 668

หมู่ที่3
 
231 9
240
 

หมู่ที่4
 
636 16 379

หมู่ที่5
 
1,252 9 1,261

หมู่ที่6
 
470 6 476

หมู่ที่7
 
218 7 225

หมู่ที่8
 
272 11 283

หมู่ที่9
 
356 15 371

หมู่ที่10
 
88 16 104

หมู่ที่11
 
193 9 202

หมู่ที่12
 
146 8 154

หมู่ที่13
 
138 8 146

หมู่ที่14
 
760 10 770

หมู่ที่15
 
154 11 165

หมู่ที่16
 
168 9 177

 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี