หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ลักษณะสังคม


ศาสนา

       ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  99  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตพื้นที่มีวัด  3  แห่ง  ได้แก่ วัดแสวงสามัคคีธรรม  หมู่ 2  ,วัดหัตถสารเกษตร หมู่ 8และวัดศิริจันทาราม  หมู่ 13

วัฒนธรรมและประเพณี

1. ประเพณีทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ (เดือนมกราคม)  ทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง
2. ประเพณีสงกรานต์ (เดือนเมษายน)  ทำบุญเลี้ยงพระ– รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 
3. ประเพณีจุดลูกหนู (เดือนเมษายน)  ทำบุญตักบาตร  และมีการแข่งขันการจุดลูกหนู
4. ประเพณีแห่เทียนพรรษา (เดือนกรกฎาคม)แห่เทียนพรรษานำถวายวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล5. ประเพณีลอยกระทง (เดือนพฤศจิกายน)จัดประกวดนางนพมาศ , ประกวดกระทง 

การศึกษา


ระดับการศึกษา       
 
อบต.  สพฐ. รวม

ระดับก่อนประถมศึกษา
4  แห่ง - 4  แห่ง

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)
 
     

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
 
     

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์]
 
     

4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศิริจันทาราม
 
     

ระดับประถมศึกษา
 
- 4  แห่ง 4  แห่ง

1. โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)
 
     

2.  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
 
     

3.  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
 
     

4.  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
 
     

ระดับมัธยมศึกษา
 
- 1  แห่ง 1  แห่ง

1. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
 
     

ด้านสาธารณสุข


                •  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                  จำนวน      2             แห่ง
                •  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  (หมู่ที่ 7,13)     จำนวน      2             แห่ง

ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

                องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ และครอบครัวผู้เดือดร้อนที่ประสบภัยสาธารณะตามความเหมาะสม  สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ  ตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่ประชาชนร้องขอตามความเหมาะสม  เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 

ด้านการเมือง/การบริหาร

                        โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
                         องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  เมื่อวันที่ 3มีนาคม พ.ศ.2538 ขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่
1.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน  32  คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี 
2.  คณะผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมาย โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1 คน  และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2  คน  และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล  7 คน  ทั้งนี้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี