หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ลักษณะเศรษฐกิจ

 สภาพเศรษฐกิจ

                 ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น  มีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการให้บริการด้านต่างๆ มากขึ้น มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ดำเนินการไปด้วยความเข้มแข็ง  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

                 การประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือเกษตรกรรม  และค้าขาย

 การเกษตรกรรม

                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จะมีเป็นส่วนน้อยตามชุมชนรอบนอก  ได้แก่  การทำนา  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  เนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่ที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  พืชผักพืชสวน

การอุตสาหกรรม

                 ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ได้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  มีการดำเนินการด้านอุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
                 
                 จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จำแนกตามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                   1.  กิจการเกี่ยวกับการบริการ                                     จำนวน    33 แห่ง
                   2.  กิจการเกี่ยวกับไม้                                             จำนวน     2แห่ง
                   3.  กิจการเกี่ยวกับปิโตเลียม ถ่านหิน สารเคมี                   จำนวน    50แห่ง  (จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง,ก๊าชหุงต้ม)
                   4.  กิจการเกี่ยวกับโลหะ หรือแร่                                 จำนวน     7  แห่ง 
                   6.  กิจการอื่น ๆ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้                                                      จำนวน    11แห่ง 
                   7.  กิจการเกี่ยวกับการเกษตร                                    จำนวน     2แห่ง 
                   8.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรกล หรือเครื่องกล      จำนวน    20แห่ง

การพาณิชยกรรม/ การบริการ

                1)  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                     -  สถานีบริการน้ำมัน(ปั๊มหลอด/หัวจ่าย)             จำนวน    40   แห่ง
                     -  ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า                      จำนวน     -    แห่ง
                     -  ตลาดนัด                                            จำนวน     5   แห่ง
                     -  ร้านค้าทั่วไป                                          จำนวน    80   แห่ง
                2)  สถานประกอบการเทศพาณิชย์
                    -  สถานธนานุบาล                                     จำนวน     -    แห่ง
                    -  โรงฆ่าสัตว์                                           จำนวน     -    แห่ง
               3)  สถานประกอบการด้านบริการ
                      -  โรงแรม                                               จำนวน     -    แห่ง
                    -  ธนาคาร                                              จำนวน     -    แห่ง
                    -  ร้านจำหน่ายอาหาร                                 จำนวน    30   แห่ง
                    -  โรงภาพยนตร์                                        จำนวน     -    แห่ง
                    -  สนามกอล์ฟ                                         จำนวน     1   แห่ง
                    -  สระว่ายน้ำ                                           จำนวน     2   แห่ง
                    -  ที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร                      จำนวน     2   แห่ง

การปศุสัตว์

               การประกอบการปศุสัตว์เพื่อการค้าขายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  มีจำนวนค่อนข้างน้อยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพอื่น ๆ  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่  เป็ด  สุกร  และบ่อปลา  เพื่อการบริโภคเองในครัวเรือน  และเหลือบางส่วนเพื่อจำหน่ายปลีกย่อยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี