หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


สถานที่สำคัญ

ด้านแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  ในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่

1.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตัวอาคารออกแบบเป็นทรงลูกเต๋า  จัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์  มีทั้งผลงานวิทยาศาสตร์  ฟอสซิลวิวัฒนาการมนุษย์  ยานอวกาศ  เทคโนโลยีประเทศไทย  และภูมิปัญญาไทย

2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  เป็นที่รวบรวม  จัดแสดงและให้บริการข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระบรมวงศานุวงศ์  รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ  ในสมัยของพระองค์  และยังเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการ

3. หออัครศิลปินแห่งชาติ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 จัดแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  9 ด้าน คือด้านหัตถกรรม  ด้านกีฬา  ด้านวรรณศิลป์  ด้านจิตรกรรม  ด้านถ่ายภาพ  ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม  ด้านดนตรี  และด้านการพระราชนิพนธ์เพลง นอกจากนี้ยังเป็นที่จัดแสดงประวัติและผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติทุกท่านในรูปแบบนิทรรศการภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดผลงานและภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติทั้ง 4 สาขา คือ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปะการ แสดง ทัศนศิลป์ และสถาปัตยกรรม

4.  พิพิธภัณฑสถานกาญจนาภิเษก

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5  เป็นศูนย์ข้อมูลโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ซึ่งจะมีการจัดแสดงโบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา  ผ้า  อาวุธเครื่องใช้ในการเกษตร เป็นต้น  จำนวนมากกว่า 10,000 รายการ  ในรูปแบบของคลังเปิด

5.  สระน้ำพระรามเก้า 

เป็นสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ เนื้อที่รวม 2,580 ไร่ แยกออกเป็นสองสระด้วยกันคือ
สระเก็บน้ำที่ 1  พื้นที่ประมาณ  790  ไร่ความจุประมาณ  6  ล้าน ลบ.ม.  เพื่อรับน้ำจากคลองระบายน้ำรังสิต 6
ส่วนสระน้ำที่ 2  มีพื้นที่ประมาณ  1,790  ไร่  ความจุประมาณ  11.1  ล้านลบ.ม.  รองรับน้ำจากคลองรังสิต 5  นอกจากนี้พื้นที่โดยรอบสระเก็บน้ำ  ยังจัดให้เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้และจัดแต่งสวนเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไป


 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี