หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


แผนการดำเนินงานประจำปี

 

 

แผนการดำเนินงาน
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

ส่วนที่  1  บทนำ


1.1 บทนำ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน  ทองถิ่น  พ.ศ. 2542  ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถิ่น  พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.2542  ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทำขึ้น  เพื่อใหกระจายอำนาจเปนไปอย่างโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอํานาจกวางขวางขึ้น  ซึ่งมิใชมีหนาที่บริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น  แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น  และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าไดจัดทําแผนพัฒนาสี่ป  ซึ่งเปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายในการพัฒนา  ในชวง  ๔  ปี (25๖๑ – ๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําป  เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป  โดยครอบคลุมระยะเวลา  ๔  ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนคลองห้า  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนคลองห้า  จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ.25๖๑  ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกลาว  โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ป  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจําปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าขึ้น  และเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่น ๆ  รวมทั้งการจําแนกรายละเอียด      ตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน  เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  มุงหวังวา แผนการดําเนินงานฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ  การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี
 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน
2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น  เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก
      3.1 งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)
      3.2 โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่น ๆ  ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
      3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี)
      3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด  ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น)  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ
      3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ  ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
 
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  หมวด  5  ข้อ  26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 
(2) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
 
ข้อ ๑๒  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
 
การจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติมภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลว  หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม  จากหนวยงานราชการ สวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่ดําเนินการในพื้นที่  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน  30  วัน  นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ  (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1,2,3,4,......)
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
 
1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตาง ๆ ตามงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไดอยางถูกตอง
 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

 
องค์ประกอบ  ประกอบด้วยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ  ดังนี้
 
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
 
แบบ ผด. 01  เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกอบดวย  ยุทธศาสตร/แผนงาน  จํานวนโครงการที่ดําเนินการ  คิดเป็นรอยละของโครงการทั้งหมด  จํานวนงบประมาณ  คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด  หนวยงานรับผิดชอบหลัก
 
การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01  นี้  จะตองลงรายการยุทธศาสตร  แผนงาน  ใหครบถวนสมบูรณ  ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ  การคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด  จํานวนงบประมาณ  และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด  และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ  และเมื่อลงแตละยุทธศาสตร์และแผนงานแลว  จะตองรวมผลทุกครั้ง  และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย
 
การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคิด  เป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด  จะตองเป็นรอยละรอยเสมอ (100)
 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
 
แบบ ผด.02  เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกอบดวย  ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน  โดยมีลําดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง
 

          แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
           
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 12 11.21 5,301,000 9.95 กองช่าง
รวม 12 11.21 5,301,000 9.95  
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต          
     2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 3.74 5,380,000 10.10 สำนักปลัดฯ
     2.2 แผนงานการศึกษา 13 12.15 12,909,000 24.24 กองการศึกษาฯ
     2.3 แผนงานสาธารณสุข 4 3.74 320,000 0.60 กองสาธารณสุขฯ
     2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 7.48 17,090,000 32.09 กองสวัสดิการสังตม
รวม 29 27.10 35,699,000 67.03  
3. ยุทธศาสตร์การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
     3.1 แผนงานสาธารณสุข 2 1.87 130,000 0.24 กองสาธารณสุขฯ
     3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.80 400,000 0.75 กองสาธารณสุขฯ
     3.3 แผนงานการเกษตร 1 0.93 50,000 0.09 สำนักปลัดฯ
รวม 6 5.61 580,000 1.09  
           
           
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น          
     4.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป 1 0.93 800,000 1.50 กองการศึกษาฯ
     4.2 แผนงานการศึกษา 1 0.93 300,000 0.56 กองการศึกษาฯ
     4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 3.74 760,000 1.43 กองการศึกษาฯ
รวม 6 5.61 1,860,000 3.49  
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ          
     5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 8.41 320,000 0.60 กองสวัสดิการสังคม
รวม 9 8.41 320,000 0.60  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ          
     6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.80 740,000 1.39 กองสวัสดิการสังคม
     6.2 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป 24 22.43 3,502,200 6.58 สำนักปลัด/กองคลัง
     6.3 แผนงานการศึกษา 15 14.02 1,073,800 2.02 กองการศึกษาฯ
     6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1.87 24,000 0.05 กองสวัสดิการสังคม
     6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.93 4,900,000 9.20      กองช่าง/   กองสาธารณสุขฯ
รวม 45 42.06 9,500,000 17.84  
รวมทั้งสิ้น 107 100 53,260,000 100  
                              แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ครุภัณฑ์
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                
                                   
ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดขอบหลัก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว 12,500 สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ              
 
       
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสารทรงสูง  จำนวน 2 ตู้ 11,000 สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ              
 
       
3 จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะทำงาน  จำนวน 4 ชุด 20,000 สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ              
 
       
4 จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 186,000 หมู่ที่ 8 สำนักปลัดฯ          
 
           
5 จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 300,000 หมู่ที่ 9 สำนักปลัดฯ            
 
         
6 จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 16 220,000 หมู่ที่ 16 สำนักปลัดฯ              
 
       
7 จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จำนวน  2  เครื่อง 44,000 สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ        
 
             
                                   
                                   
                                   
ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดขอบหลัก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จำนวน 1 เครื่อง 4,300 สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ        
 
             
9 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จำนวน  2  เครื่อง 6,400 สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ        
 
             
10 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  47,000 กองคลัง กองคลัง                
 
   
 
 
11 จัดซื้อครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน 51,000 กองคลัง กองคลัง  
 
   
 
               
 
 
 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                              แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ครุภัณฑ์
   1. แผนงานเคหะและชุมชน                                
                                   
ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดขอบหลัก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตำบลคลองห้า จัดซื้อรถบดถนน จำนวน 1 คัน 2,000,000 กองช่าง กองช่าง      
 
   
 
           
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตำบลคลองห้า จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล จำนวน 1 เครื่อง 180,000 กองช่าง กองช่าง      
 
   
 
           
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตำบลคลองห้า จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมใบพัด จำนวน 1 เครื่อง 400,000 กองช่าง กองช่าง      
 
   
 
           
 
 
 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                              แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ครุภัณฑ์
   1. แผนงานการศึกษา                                
                                   
ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดขอบหลัก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง  204,800 ศพด. กองการศึกษาฯ        
 
   
 
         
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด 10,000 ศพด. กองการศึกษาฯ        
 
   
 
         
3 จัดซื้อครุภัณฑ์ ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด 23,000 ศพด. กองการศึกษาฯ        
 
   
 
         
4 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 4 เครื่อง 80,000 ศพด. กองการศึกษาฯ        
 
   
 
         
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดขอบหลัก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะรับประทานอาหาร  (ขนาด 6 คน จำนวน 10 ชุด) 40,000 ศพด. กองการศึกษาฯ        
 
   
 
         
6 จัดซื้อครุภัณฑ์ ม่านปรับแสง 60,000 ศพด. กองการศึกษาฯ        
 
   
 
         
7 จัดซื้อครุภัณฑ์ อ่างล้างจานสแตนเลส  (ขนาด 3 หลุม) พร้อมติดตั้ง 60,000 ศพด. กองการศึกษาฯ        
 
   
 
         
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                              แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ครุภัณฑ์
   1. แผนงานสาธารณสุข                                
                                   
ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดขอบหลัก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเติมอากาศ  แบบกังหันตีน้ำ  จำนวน 4 ชุด 100,000 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 14  ตำบลคลองห้า      กอง      สาธารณุสขฯ              
 
       
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ เรือท้องแบน แบบไฟเบอร์กลาส พร้อมไม้พาย ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 ฟุต  จำนวน 2 ลำ 30,000      กอง      สาธารณุสขฯ      กอง      สาธารณุสขฯ    
 
   
 
             
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                              แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ครุภัณฑ์
   1. แผนงานเคหะและชุมชน                                
                                   
ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดขอบหลัก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.  แบบอัดท้าย จำนวน  1  คัน 4,900,000 กองสาธารณสุขฯ      กอง      สาธารณุสขฯ              
 
       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                              แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ครุภัณฑ์
   1. แผนงานสังคมสงเคราะห์                                
                                   
ลำดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดขอบหลัก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้  จำนวน 1 ชุด 8,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม        
 
   
 
         
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 16,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม        
 
   
 
         

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี