หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


โครงสร้างพื้นฐาน

        วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์
      "ประชาชนอยู่ดี มีสุขถ้วนหน้า ชุมชนคลองห้าพัฒนาอย่างมีส่วนรวมทุกภาคส่วน"
พันธกิจ
      1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรับรองการขยายตัวของชุมชน
      2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นชุมชนสันติสุข
      3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการดำเนินชีวิต
      4. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      5. ส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมการลงทุน  อาชีพ การเกษตร และการท่องเที่ยว
      6. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประสานงานทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างเครือข่าย

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า มีดังนี้
       เพื่อให้การบริการงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทิศทางที่แน่นอน ครอบคลุมภารกิจหลักและสามารถดำเนินการบริหารส่วนตำบลได้อย่างดีเป็นระบบ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จึงกำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ดังนี้
       1. หลักการบริหารงานมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การแก้ไขปัญญาและการพัฒนาจะต้องนำหลักประชาคมมาเป็นส่วนตัดสินใจ
       2. การบริหารต้องนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างจริงจัง โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้
       3. การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย ที่ทางราชการกำหนดโดยครอบคลุม ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆตลอดจนการบริหารจัดการระบบบริหารงานภายในองค์กรให้มีระเบียบ
       4. การบริการประชาชนต้องมีการวางระบบที่สามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธฺ์ภาพ ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ต้องมีความพร้อมต่อการให้บริการประชาชน

  ด้านคมนาคม  
ถนนบางขันธ์–หนองเสือ  เป็นถนนสายหลัก   ซึ่งเชื่อมต่อถนนรังสิต–นครนายกการจัดการขนส่งมวลชนมีรถโดยสารประจำทางสายรังสิต–หนองเสือ, สาย อพวช.–รังสิต  และสายรังสิต-บ้านเอื้ออาทร คลองห้า  ให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทางแบบรถธรรมดาและรถปรับอากาศ
         ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท.ที่สามารถใช้งานได้ตลอกทั้งปี
         -  ความยาวของถนนภายในตำบลคลองห้า  130.769  กิโลเมตร
                             ถนนลาดยาง             52.869 กิโลเมตร
                             ถนนคอนกรีต            1.8       กิโลเมตร
                             ถนนหินคลุก              8.4      กิโลเมตร
                             ถนนลูกรัง                67.7     กิโลเมตร
                             ถนนลำลอง              0        กิโลเมตร
                             คิดเป็นร้อยละของถนนที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี  100%
       -  ทางน้ำมีคลองระบายน้ำที่ทางรัฐบาลขุดขึ้น จำนวน 1 คลอง  เพื่อใช้เป็นคลองระบายน้ำ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 20 กิโลเมตร ลึก 2 เมตร ผ่านท้องที่จากเหนือไปใต้  และคลองส่งน้ำ  2 คลอง
 
          ด้านการไฟฟ้า  
                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองหลวง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยปัจจุบันสามารถให้บริการได้เต็มจำนวนพื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
                     ด้านไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าส่องสว่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างตามถนนและซอยต่างๆ
 
          ด้านแหล่งน้ำ
                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  มีลำคลองส่งน้ำ 2  สาย มีคลองแอน 2 สาย มีคลองซอยหลายแห่งทุกหมู่บ้าน
 
          ด้านการประปา
                   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ดำเนินกิจการประปา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ผลิตน้ำประปาบาดาลจากแหล่งน้ำใต้ดิน และปัจจุบันประชาชนมีน้ำประปาบาดาลและประปาส่วนภูมิภาคใช้อุปโภคบริโภค

          ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
                     -  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ (รังสิต) สถานีเครื่องส่งคลื่นสั้นรังสิต และสถานีเครื่องส่ง 819 รังสิต  
                     -  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะบริการประชาชน


         การใช้ที่ดิน
                  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  มีพื้นที่ทั้งหมด 40.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,500 ไร่ ที่ดินส่วนใหญ่มักใช้เพื่อการอยู่อาศัยการสาธารณูปโภค   การเกษตร
                                      การใช้ที่ดินมักกำหนดประเภทการใช้ที่ดินไว้ 4 ประเภท คือ
                     1. การใช้ที่ดินเพื่อการทำเกษตรกรรม
                     2. บริเวณที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  ได้แก่ บ้านของประชาชนที่สร้างเอง หมู่บ้านเอื้ออาทร    หมู่บ้านเบญจพฤกษ์  หมู่บ้านธาราวิลล์หมู่บ้านริมบึง  หมู่บ้านภิพาพร  หมู่บ้านสุทธิดา  หมู่บ้านสวนรังสิตรีสอร์ท
                     3. บริเวณที่ดินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมสภาพแวดล้อมเช่นสระน้ำพระรามเก้า
                     4. สถานที่ราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ต่าง ๆ ได้แก่
                        - ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี
                        - สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
                        - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
                        - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
                        - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
                        - สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
                        - ศูนย์วิจัยและพัฒนาธาตุหายาก
                        - ศูนย์ฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร
                        - โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)
                        - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง
                        - หออัครศิลปิน
                        -  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
                        -  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
                        -  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก
                        -  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
                        -  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต) จังหวัดปทุมธานี
                        -  สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 100 กิโลวัตต์คลื่นสั้น (รังสิต) จังหวัดปทุมธานี
                        -  สถานีเครื่องส่ง 819 รังสิต
                        -  สถานีตำรวจภูธรคลองห้า
                        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า  หมู่ที่ 7
                        -  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
                        -  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
                        -  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
                        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า  หมู่ที่ 13 
                        -  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี