หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


โครงสร้างพื้นฐาน

          ด้านคมนาคม  
ถนนบางขันธ์–หนองเสือ  เป็นถนนสายหลัก   ซึ่งเชื่อมต่อถนนรังสิต–นครนายกการจัดการขนส่งมวลชนมีรถโดยสารประจำทางสายรังสิต–หนองเสือ, สาย อพวช.–รังสิต  และสายรังสิต-บ้านเอื้ออาทร คลองห้า  ให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทางแบบรถธรรมดาและรถปรับอากาศ
         ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท.ที่สามารถใช้งานได้ตลอกทั้งปี
         -  ความยาวของถนนภายในตำบลคลองห้า  130.769  กิโลเมตร
                             ถนนลาดยาง             52.869 กิโลเมตร
                             ถนนคอนกรีต            1.8       กิโลเมตร
                             ถนนหินคลุก              8.4      กิโลเมตร
                             ถนนลูกรัง                67.7     กิโลเมตร
                             ถนนลำลอง              0        กิโลเมตร
                             คิดเป็นร้อยละของถนนที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี  100%
       -  ทางน้ำมีคลองระบายน้ำที่ทางรัฐบาลขุดขึ้น จำนวน 1 คลอง  เพื่อใช้เป็นคลองระบายน้ำ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 20 กิโลเมตร ลึก 2 เมตร ผ่านท้องที่จากเหนือไปใต้  และคลองส่งน้ำ  2 คลอง
 
          ด้านการไฟฟ้า  
                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองหลวง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยปัจจุบันสามารถให้บริการได้เต็มจำนวนพื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
                     ด้านไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าส่องสว่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างตามถนนและซอยต่างๆ
 
          ด้านแหล่งน้ำ
                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  มีลำคลองส่งน้ำ 2  สาย มีคลองแอน 2 สาย มีคลองซอยหลายแห่งทุกหมู่บ้าน
 
          ด้านการประปา
                   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ดำเนินกิจการประปา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ผลิตน้ำประปาบาดาลจากแหล่งน้ำใต้ดิน และปัจจุบันประชาชนมีน้ำประปาบาดาลและประปาส่วนภูมิภาคใช้อุปโภคบริโภค

          ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
                     -  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ (รังสิต) สถานีเครื่องส่งคลื่นสั้นรังสิต และสถานีเครื่องส่ง 819 รังสิต  
                     -  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะบริการประชาชน


         การใช้ที่ดิน
                  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  มีพื้นที่ทั้งหมด 40.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,500 ไร่ ที่ดินส่วนใหญ่มักใช้เพื่อการอยู่อาศัยการสาธารณูปโภค   การเกษตร
                                      การใช้ที่ดินมักกำหนดประเภทการใช้ที่ดินไว้ 4 ประเภท คือ
                     1. การใช้ที่ดินเพื่อการทำเกษตรกรรม
                     2. บริเวณที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  ได้แก่ บ้านของประชาชนที่สร้างเอง หมู่บ้านเอื้ออาทร    หมู่บ้านเบญจพฤกษ์  หมู่บ้านธาราวิลล์หมู่บ้านริมบึง  หมู่บ้านภิพาพร  หมู่บ้านสุทธิดา  หมู่บ้านสวนรังสิตรีสอร์ท
                     3. บริเวณที่ดินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมสภาพแวดล้อมเช่นสระน้ำพระรามเก้า
                     4. สถานที่ราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ต่าง ๆ ได้แก่
                        - ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี
                        - สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
                        - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
                        - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
                        - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
                        - สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
                        - ศูนย์วิจัยและพัฒนาธาตุหายาก
                        - ศูนย์ฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร
                        - โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)
                        - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง
                        - หออัครศิลปิน
                        -  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
                        -  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
                        -  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก
                        -  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
                        -  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต) จังหวัดปทุมธานี
                        -  สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 100 กิโลวัตต์คลื่นสั้น (รังสิต) จังหวัดปทุมธานี
                        -  สถานีเครื่องส่ง 819 รังสิต
                        -  สถานีตำรวจภูธรคลองห้า
                        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า  หมู่ที่ 7
                        -  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
                        -  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
                        -  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
                        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า  หมู่ที่ 13 
                        -  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี