หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวประชาสัมพันธ์

: อบต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
หัวข้อ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2559 ดังนี้

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด 2) และชำระภาษีตั้งแต่ วันที่ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
2.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่ วันที่  มกราคม- เมษายน 2559
   การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท 5) โปรดนำหลักฐานดังนี้ 2.1 สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง 2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2.3 สำเนาบัตร   ประชาชน
3.ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) และชำระภาษีตั้งแต่ วันที่  มกราคม- มีนาคม 2559
   ท่านสามมารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ ส่วนกองคลัง โทรศัพท์ 0-2902-7741-42 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี