หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวประชาสัมพันธ์

: อบต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
หัวข้อ : คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
     
      บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาศนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา
และสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี