หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายธงชัย นนทนาคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : อบต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
หัวข้อ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ราคากลาง 2,956,000 .- บาท งบประมาณ 2,956,000.- บ. โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)  กำหนดยื่นเอกสาร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า (กองคลัง ฝ่ายพัสดุ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ผู้สนใจ ติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-9047741-42 ในวันเวลาราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี