องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร

นายนุกูล  เกาะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
โทร.081-989-5743นายสมชาย  อยู่ยืน

นายสุชาติ  โป๊ะแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
โทร.081-805-6398

โทร.092-281-7427
นายวิชิต  เนียมบุญเจือ


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


โทร.085-237-9095