องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.

นายอารัญ ทิพาพงษ์ผกาพันธ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  

โทร.081-940-3483
นายสมพร  หงษ์สาชัย

นายจำเริญ  แจ่มแจ้ง
 รองประธานสภา อบต. คลองห้า
เลขานุการสภา อบต. คลองห้า
โทร.086-075-6570

โทร.085-237-9095นายอภิชาติ  เผือกลาดพร้าว
นายประเสริฐ  กล่ำเสือ
นายสำเริง  ลอยทะเล
ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 3 ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร.081-753-0385
โทร.097-136-9567
โทร.086-511-7086นายอารีย์  สังกะเพศ
นางบุญสืบ  โตบัวงาม
นายสมชาย  นนทนาคร
  ส.อบต.หมู่ที่ 5   ส.อบต.หมู่ที่ 6 ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร.089-014-6858
โทร.082-341-3473 โทร.081-493-5788นางดวงใจ  พิมพ์ทอง
นายช้วน  แก่นเพ็ชร
นายเทิ้ม  บางชวด
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ส.อบต.หมู่ที่ 9  ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร.085-018-1783
โทร.082-050-9986
โทร.089-824-6189นางปราณีต  งั่วลำหิน
นายพนอ  แมลงภู่
นายเทียนชัย  สุคนธ์สังข์
ส.อบต.หมู่ที่ 11    ส.อบต.หมู่ที่ 12
  ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร.086-755-7186
โทร.081-916-0487
โทร.081-899-8690
นายสามารถ  ช่ำชอง


  ส.อบต.หมู่ที่ 16  

โทร.089-881-8444