องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

   
  นางอุบลวรรณ  ชารีผาย  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
ฝ่ายการเงิน   ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  นางสาววันเพ็ญ  ลอยทะเล 

 นางสาววินิดา  สุขสุมิตร
  หัวหน้าฝ่ายการเงินการเงินและบัญชี
 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
และจัดเก็บรายได้  

นางสาวรักชนก  สุขแจ่ม -ว่าง-  นางพิมพ์ปพัชญ์  ยอดศรีทอง   
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

 นางสาวโชติกา  สืบกลัด 
    นายถวัลย์  มั่งม่วง 
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 นางสาวยุพาภัทร บุญเนาว์
 นางสาววรรณิสา  โตบัวงาม
นางน้ำผึ้ง  บางชวด
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
นางสาวนาตยา  หงษ์สาชัย
 นายอมรเทพ  พันธุ  นางพงพนา พันธุ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 นายเทิดศักดิ์ กล่ำอยู่สุข
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป