องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

   
  นางอุบลวรรณ  ชารีผาย  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
ฝ่ายการเงิน   ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
  นางสาววันเพ็ญ  ลอยทะเล 

 นางสาววินิดา  สุขสุมิตร
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
และจัดเก็บรายได้  
นางนิตยา  เอี่ยมเมือง นางสาวรักชนก  สุขแจ่ม  นางพิมพ์ปพัชญ์  ยอดศรีทอง   
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

 นางสาวโชติกา  สืบกลัด 
    นายถวัลย์  มั่งม่วง 
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน   
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  นายวสุ  สร้อยสุข   
 นางสาววรรณิสา  โตบัวงาม
นางน้ำผึ้ง  บางชวด
   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
นางสางนาตยา  หงษ์สาชัย
นายอานนท์  รอดราชา    นายอมรเทพ  พันธุ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป