องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

  นางสาวขวัญเรือน  พุ่มประดล  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 


 


 


 
นางแสงเดือน  พันธุ  นางสาวนิภาพร  ระย้าแก้ว  นางพิมพกา  เสาะแสวง      นางสุภาพ  ศิริบุตร
ครู คศ.2
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2
 


 
นางสาวมณีรัตน์  สุขเกษม  นางณัฎฐ์กานดา แสนสุข
นางสาวรภิดา  ศิลปวงค์
นางสาวเรืองรวีย์ เนียมช่องแค
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

 


นางสาวพันธุ์ทิพา  แสงงิ้ว  นางสาวกัญญารัตน์ เลี้ยงบำรุง
 นางสาวอนุสรา  บางชวด นางสาวสุพรรณี  ชุ่มไชยพฤกษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
                  
นางสาวสุดารัตน์ ระย้าเพ็ชร์ 
นางประไพ น้อยพิทักษ์ 
นางสาวสุพัตรา  เติมดาว
 นางสุธาสินี พิกุลงาม
 ผู้ช่วยครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
 ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 

 
นางสาวณัฎฐณิชา บัวยัง  
 นางประภาศรี บัวยัง  นางสำราญ  มั่งม่วง
 นางนิศารัตน์  ฤกษ์วิธี
คนงาน
แม่ครัว แม่ครัว
แม่ครัว
 


     
 นางสุนันทา  ชัยสีดา
นายบุญตาม สว่างเพ็ง
นายลักษณ์  สุขเกษม
 
 แม่ครัว  ยาม  ยาม