องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

  นางสาวขวัญเรือน  พุ่มประดล  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 


 


 


 
นางแสงเดือน  พันธุ  นางสาวนิภาพร  ระย้าแก้ว  นางพิมพกา  เสาะแสวง      นางสุภาพ  ศิริบุตร
ครู ครู ครู
ครู
 


 
นางสาวมณีรัตน์  สุขเกษม  นางณัฎฐ์กานดา แสนสุข
นางสาวรภิดา  ศิลปวงค์
นางสาวเรืองรวีย์ เนียมช่องแค
ครู ครู ครู
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 

 


นางสาวพันธุ์ทิพา  แสงงิ้ว  นางสาวกัญญารัตน์ เลี้ยงบำรุง
 นางสาวอนุสรา  บางชวด นางสาวสุพรรณี  ชุ่มไชยพฤกษ์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
                  
นางสาวสุดารัตน์ ระย้าเพ็ชร์ 
นางประไพ น้อยพิทักษ์ 
นางสาวสุพัตรา  เติมดาว
 นางสุธาสินี พิกุลงาม
 ผู้ช่วยเจ้าพนักวิชาการศึกษา  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
คนงานทั่ว
 
 
 

 
นางสาวณัฎฐณิชา บัวยัง  
 นางประภาศรี บัวยัง  นางสำราญ  มั่งม่วง
 นางนิศารัตน์  ฤกษ์วิธี
คนงานทั่วไป
คนงานทั่ว นักการภารโรง
 นักการภารโรง
 


     
 นางสุนันทา  ชัยสีดา
นายบุญตาม สว่างเพ็ง
นายลักษณ์  สุขเกษม
 
 นักการภารโรง  ยาม  ยาม