องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายพรชัย  ไขสกุล

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  

โทร.081-431-2313

 

นางสาวณิชาภัทร  สงวนวงษ์
นางสาวณัชนันทน์  นนทนาคร
 รองปลัด อบต.คลองห้า
รองปลัด อบต.คลองห้า
โทร. 095-638-6962
โทร. 091-494-5556

 
 นายศิริพงศ  อยู่หนูสิงห์ นางอุบลวรรณ  ชารีผาย นายเกียรติพร  เกตุแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-382-9811
โทร. 089-131-7448
โทร. 084-678-0210

 

 

 
 นางสาวขัวญเรือน  พุ่มประดล นางสาวรัตติกรณ์  มีอุตสาห์  นางสาวสิรามล  เจริญลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 โทร. 085-218-1584 โทร. 082-725-0282 โทร. 088-244-7965