องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

  นางสาวรัตติกรณ์  มีอุสาห์  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 

 นายสุชัช  เสาะแสวง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายมานพ  บางชวด นายสุพิษ  รุ่งเรือง นางสาวรุ่งทิพย์  ขำประดิษฐ์      -
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ      ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  

นางสาวปวีณา  จรัญเต๋   นางสาวกาญจนา  มั่งม่วง  - นายฉันท์  คล้ายนุช
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     คนงานตกแต่งสวน    
นายชำนาญ  รุ่งกรุด   นายโอภาส  นพพันธ์     นายพงษ์ศร  ชมวิหก     นายนิธิศ  บัวยัง
คนงานตกแต่งสวน
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ

นายวิชิต  เจตมณี นายชลอ  คงสอน  นายทัศนัย  ดอนไพร      -
  คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ
นายวุฒิพงศ์  สำรวมจิต นายทินกร  บางชวด นางสาวทิพาพร  งามสมนึก    นางสาวเสาวลักษณ์  เซ็งเพียว
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นายสุนทร  เกิดมั่งมี      นายเสถียร  สรรพสาร  นายสนิท  ดอนในไพร    นายธนพล  ชัยสีดา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์   นายสิทธิภาส  สุขกิจ         
พนักงานขับรถยนต์