องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม


 

  นางสาวสิรามล เจริญลา  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

นางสาวสิรามล  เจริญลา   
     นางสาววรนุช  สุกรเมือง 
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

  นางสาวปาณิดา  ตาปันโย
 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอนันตยา  ใยสามเสน -
นางสาวจารุศิริ  ทับทิม นายสาโรจน์  กล่ำอยู่สุข
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน