วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร (พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์ อบต.คลองห้า) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท-5281 ปทุมธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา-ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยคลองห้าตะวันออก 16 (รัตนา) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการอบรมฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองห้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง