องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ม.ค. 2566 ]6
2 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องต่างๆของอบต.คลองห้า [ 3 ม.ค. 2566 ]105
3 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 3 ม.ค. 2566 ]117
4 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 3 ม.ค. 2566 ]105
5 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 3 ม.ค. 2566 ]113
6 คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องแจ้งขุดดิน [ 3 ม.ค. 2566 ]66
7 คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ม.ค. 2566 ]66
8 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 [ 3 ม.ค. 2566 ]72
9 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่น ตามมาตรา 34 [ 3 ม.ค. 2566 ]67
10 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ม.ค. 2566 ]72
11 คู่มือสำหรับประชาชนการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 3 ม.ค. 2566 ]66
12 คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 [ 3 ม.ค. 2566 ]100
13 คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ม.ค. 2566 ]111
14 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 3 ม.ค. 2566 ]67
15 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 3 ม.ค. 2566 ]69
16 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 3 ม.ค. 2566 ]65
17 คู่มือบริการประชาชนการแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ม.ค. 2566 ]105
18 คู่มือสำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ม.ค. 2566 ]70
19 คู่มือสำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 3 ม.ค. 2566 ]68
20 คู่มือสำหรับประชาชนชำระภาษีป้าย [ 3 ม.ค. 2566 ]110
 
หน้า 1|2