องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องต่างๆของอบต.คลองห้า [ 3 ม.ค. 2566 ]136
2 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 3 ม.ค. 2566 ]144
3 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 3 ม.ค. 2566 ]121
4 คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 3 ม.ค. 2566 ]132
5 คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องแจ้งขุดดิน [ 3 ม.ค. 2566 ]80
6 คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ม.ค. 2566 ]83
7 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 [ 3 ม.ค. 2566 ]87
8 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่น ตามมาตรา 34 [ 3 ม.ค. 2566 ]81
9 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ม.ค. 2566 ]86
10 คู่มือสำหรับประชาชนการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 3 ม.ค. 2566 ]79
11 คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 [ 3 ม.ค. 2566 ]116
12 คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ม.ค. 2566 ]125
13 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 3 ม.ค. 2566 ]100
14 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 3 ม.ค. 2566 ]85
15 คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 3 ม.ค. 2566 ]77
16 คู่มือบริการประชาชนการแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ม.ค. 2566 ]121
17 คู่มือสำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ม.ค. 2566 ]90
18 คู่มือสำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 3 ม.ค. 2566 ]81
19 คู่มือสำหรับประชาชนชำระภาษีป้าย [ 3 ม.ค. 2566 ]141
20 คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ม.ค. 2566 ]82
 
หน้า 1|2