องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) [ 28 ก.พ. 2566 ]26
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต. [ 14 ก.พ. 2566 ]23
3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]23
4 ประกาศกรมฯหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2566 ]20
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]20
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 – 2/2566) [ 3 ต.ค. 2565 ]26
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]23
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]86
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่ไนัพงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]83
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]79
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1 ณ 1 เมษายน 2565) [ 1 พ.ย. 2564 ]76