องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารบริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอทั่วไป [ 15 ก.พ. 2566 ]2
2 แบบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 15 ก.พ. 2566 ]3
3 แบบคำร้องขอยกเลิกการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 15 ก.พ. 2566 ]2
4 แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ก.พ. 2566 ]2
5 แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหาร [ 15 ก.พ. 2566 ]2
6 แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด [ 15 ก.พ. 2566 ]2
7 แบบคำร้องเรื่อง ขออนุญาตใช้รถการแพทย์ฉุกเฉิน [ 15 ก.พ. 2566 ]3
8 แบบคำร้องขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล [ 15 ก.พ. 2566 ]2
9 แบบคำร้องขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ [ 15 ก.พ. 2566 ]4
10 หนังสือรับรองการควบคุมงานกรณีขอรับรองการก่อสร้างอาคาร [ 15 ก.พ. 2566 ]2
11 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ [ 14 ก.พ. 2566 ]2
12 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 14 ก.พ. 2566 ]2
13 แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(กรณีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร) [ 14 ก.พ. 2566 ]4
14 แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 14 ก.พ. 2566 ]2
15 คำร้องทั่วไป กองสวัสดิการสังคม [ 14 ก.พ. 2566 ]2
16 แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(กรณีพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร) [ 14 ก.พ. 2566 ]3
17 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 14 ก.พ. 2566 ]2
18 หนังสือยินยอมก่อสร้างอาคาร(กรณีโฉนดที่ดินไม่ใช่ชื่อของผู้ขอ) [ 14 ก.พ. 2566 ]5
19 คำร้องทั่วไป(กองช่าง) [ 14 ก.พ. 2566 ]3
20 คำร้องขอใช้น้ำประปาของ อบต.คลองห้า [ 14 ก.พ. 2566 ]3
 
หน้า 1|2