พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง หมู่ 2,7,14

  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566

  กิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และพนักงานประจำปี 2566