องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : www.klong5.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม


กิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียด : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมี นายนุกูล เกาะโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ,นายสุชาติ โป๊ะแก้ว และ นายสมชาย อยู่ยืน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า โดยมี นายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ชี้แจงและถ่ายทอดการนำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้ามาใช้ และให้นำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts มาใช้เป็นการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม เป็นหลักการแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักในการปฏิบัติราชการทุกคน และได้จัดทำแผ่นป้ายแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts มอบให้ผอ.กองแต่ละกองนำไปติดภายในห้องทำงานของแต่ละกองด้วย    เอกสารประกอบ

กิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ